• Tento postup pri reklamovaní tovaru sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od Predávajúceho v rámci elektronického obchodu Predávajúceho www.offroadshop.eu Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy o predaji tovaru upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva o predaji tovaru uzatvorená, musel vedieť.
   
 • Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady spôsobené výrobcom, dodávateľom alebo Predávajúcim, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
   

 • Počas záručnej doby má Predávajúci právo na bezplatné odstránenie vady tovaru po predložení tovaru vrátane jeho príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi Predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení za tovar. Reklamáciu tovaru možno uplatniť na adrese: OFFROADSHOP.EU, Gorkého 37, Rimavská Sobota 979 01, alebo v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho resp. na adrese ním určenej osoby. Na týchto miestach je Predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby, ktorá vybavuje reklamácie. Reklamáciu je možné uplatniť prostredníctvom emailu, ktorý kupujúci zašle na emailovú adresu info@offroadshop.eu. S podaním reklamácie priložte vyplnený reklamačný formulár.
   

Informácie o servisných miestach pre záručný servis a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. budú kupujúcemu v prípade potreby na požiadanie telefonicky alebo e-mailovou správou poskytnuté.

 1. Reklamácia tovaru musí byť kupujúcim uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru.
   

 2. V rámci reklamácie Predávajúci alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej označí vady tovaru.
   

 3. Predávajúci alebo ním určená osoba určí podľa ustanovenia § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa spôsob vybavenie reklamácie, a to podľa toho, akú vadu tovaru kupujúci vytkol. Spôsob vybavenia reklamácie určí Predávajúci resp. ním určená osoba ihneď, v zložitých prípadoch do päť (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
   

 4. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo ním poverená osoba vybaví reklamáciu ihneď. V odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní od určenia spôsobu vybavenia reklamácie. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
   

 5. Predávajúci informuje o výsledku reklamácie kupujúceho formou nimi dohodnutou (napr. e-mailom, doporučeným listom). Zároveň kupujúcemu rovnakou formou zašle písomný doklad podľa bodu 10.8 týchto VOP.  
   

 6. Ak kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, uplatnil reklamáciu počas prvých dvanástich (12) mesiacov od uzavretia zmluvy o predaji tovaru, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu jej zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, alebo akreditovanou osobou.
   

 7. Ak kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, uplatnil reklamáciu po uplynutí dvanástich (12) mesiacov od uzavretia zmluvy o predaji tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná uviesť v doklade o vybavení reklamácie osobu, ktorej môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
   

 8. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho kupujúcemu zaniká uplynutím záručnej doby, mechanickým porušením tovaru spôsobeným kupujúcim, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi vlastnosťami, najmä vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi, poškodením tovaru nepredvídateľnými a/alebo neodvrátiteľnými udalosťami, poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, poškodením tovaru vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
   

 9. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu (i) opravou predmetného tovaru, (ii) výmenou tovaru, (iii) vrátením kúpnej ceny, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, alebo (v) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vec za bez vadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
   

 10. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
   

 11. V prípade výmeny tovaru začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.
   

 12. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky, bezplatné.
   

 13. Vadou tovaru nie je u prírodných materiálov (napr. drevo), textilných a umelých materiálov alebo lakovaných plôch obvyklý farebný alebo štruktúrovaný rozdiel.
   

 14. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
   

 15. Ak ide o odstrániteľnú vadu tovaru, bude reklamácia vybavená tak, že Predávajúci zabezpečí opravu tovaru, alebo chybný tovar vymení. V prípade, že je chybná iba časť veci, ktorú je možné samostatne vymeniť, má kupujúci nárok len na výmenu tejto časti, nie na výmenu celej veci.
   

 16. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, alebo o jednu (1) viackrát opakovanú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, Predávajúci vybaví reklamáciu tak, že tovar vymení za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších parametrov, alebo kupujúcemu peniaze za tovar vráti. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, Predávajúci vybaví reklamáciu poskytnutím primeranej zľavy kupujúcemu.
   

 17. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej (1) odstrániteľnej vady viac ako dvakrát (2x).
   

 18. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch (3) rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
   

 19. V prípade, ak Predávajúci reklamáciu zamietne, ale vada tovaru naďalej existuje a nebola Predávajúcim odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady súdnou cestou na príslušnom súde Slovenskej republiky.

Sledujte nás na Facebooku